טפסים ונהלים

טופס הצהרת מתכנן שלד
טופס הצהרת עורך בקשה להיתר
הצהרת אחראי לביצוע שלד
טופס הצהרה על כמות פסולת בניין
דרישות למתן טופס 4 - אישור אכלוס למבני מגורים
דרישות למתן טופס 4 - אישור אכלוס למבני ציבור
טופס המלצת שטח למועצות המקומיות לעדכון באתר הוועדה
טפסים ונהלים - תוכניות מתאר
טפסים ונהלים - מדריך רישוי
טפסים ונהלים - העברת זכויות לנכס
טפססים ונהלים - עבודות פטורות מהיתר
טפסים לבקשה להיתר
בקשת תשלום לתיק מידע
מסמכים ודרישות להגשת בקשה להיתר עפ"י סוגי בקשות
טופס בקשה לתעודת גמר
תצהיר תנאים לתחילת עבודות
טופס דיווח על פטור מהיתר
הצהרת העסקת קבלן רשום

טופס ויתור על מכון בקרה

הצהרת יציבות על מבנה קיים

תנאים לשלב הגשת בקשה להיתר

תנאים לשלב תכן בהיתר

תנאים לתחילת עבודות

תנאים למהלך ביצוע

תנאים לתעודת גמר

 

פיקוד העורף

טופס בקשה לפטור שימוש חורג לגני ילדים
טופס בקשה לפטור כללי

 

תחילת עבודות

בקשה לאישור תחילת עבודות
אישור מודד מוסמך סימון מתווה בניין
הודעה על מינוי אחראי לביקורת על הביצוע
הודעה על מינוי אחראי לתיאום עם מכון הבקרה
הודעה על מינוי אחראי משנה לביקורת על הביצוע
הודעה על מינוי האחראי לביצוע שלד הבניין
הודעה על מינוי קבלן רשום לביצוע הבנייה
הצהרת אחראי לביקורת על הביצוע, פינוי פסולת בניין
הצהרת אחראי לתיאום עם מכון הבקרה
הצהרת אחראי לביקורת על הביצוע
הצהרת אחראי לביצוע שלד
הצהרת אחראי משנה לביקורת על הביצוע
הצהרת קבלן רשום

 

תעודת גמר

ה-5 הצהרת קבלן רשום לביצוע הבנייה או העבודה, תעודת גמר

ה-6 הצהרת אחראי משנה לביקורת על הביצוע, תעודת גמר

ה-7 אחראי לביקורת על הביצוע, בקשה לקבלת תעודת גמר