רישוי זמין

בקשות להיתרי בניה יש להגיש באמצעות המערכת המקוונת - רישוי זמין בלבד!

מערכת "רישוי זמין" הינה מערכת אחידה ארצית ומקוונת המפותחת על ידי אגף רגולציה במנהל התכנון, ו'ממשל זמין'.
המערכת משמשת את ציבור עורכי הבקשות, את רשויות הרישוי וכן גופים נוספים ומלווה אותם בכל שלבי רישוי הבניה והביצוע של עבודות הבניה.

המערכת מאפשרת הסרת מגבלות וביורוקרטיה מיותרת וזאת בין השאר על ידי החלת הליך מקוון ארצי אחיד ושקוף. היא משמשת כלי יעיל לשיפור תהליכי הרישוי והבנייה, באמצעות ייעול ופישוט התהליכים לשם סדרתם והאחדתם ומאפשרת הסרת מגבלות וביורוקרטיה מיותרות, בין השאר על ידי החלת הליך מקוון ארצי אחיד ושקוף.
המערכת החדשה מלווה את כלל שלבי הרישוי והביצוע באופן מקוון, החל מהגשת בקשה לתיק מידע וקבלת מידע, דרך הגשת בקשה להיתר בנייה והנפקת היתר בנייה וכלה בניהול ובקרה על שלבי הביצוע - בקשה לאישור תחילת העבודה, בקרת על הביצוע בפועל ובקשה וקבלת תעודת גמר.
המערכת מתממשקת לגופים ורשויות שונים בניהם - הוועדות המקומיות, גורמים מוסרי מידע (רשות העתיקות, המשרד להגנת הסביבה, חברת החשמל, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, פיקוד העורף, רשות התעופה האזרחית, הרשות הארצית לכבאות והצלה ועוד), למבא"ת, לרשם המקרקעין, לרשם המהנדסים והאדריכלים, לרשם ההנדסאים, לשרת התשלומים לרשות מקרקעי ישראל ולגופים נוספים בהמשך.
המערכת מהווה תחליף ל"גרמושקה" ההיסטורית, המודפסת על גבי ניירות, מאפשרת ניהול מעקב וארכוב מתקדמים ובכך מקצרת תהליכים ומשפרת את השירות לאזרח, כמו לאיש המקצוע ולגופים הלוקחים חלק בהליכי הרישוי.

 

שער המידע לרישוי בניה באתר מינהל התכנון

מערכת רישוי זמין