דוח פעילות הוועדה לשנת 2018

חודשים ינואר - מרץ

היתרים לשנת 2017 ורבעון ראשון לשנת 2018

רישוי ומידע לשנת 2017 ורבעון ראשון לשנת 2018

 

חודשים אפריל - ספטמבר

היתרים

רישוי וביצוע

 

חודשים אוקטובר - דצמבר

היתרים

רישוי וביצוע

 

תכניות, תשריטים וישיבות לשנת 2018

תכניות

תשריטים

ישיבות